Vybavení škol digitálními technologiemi

DIGITALIZUJEME ŠKOLUREALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Projekt JAK Stříbrnická

Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání... 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Šablony 3

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (rozvoj kariérového poradenství)

Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících kariérové poradenství na ZŠ a systematická práce s žáky 2. stupně, zejména 7. - 9. tříd.

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti

Cílem projektu je rozvíjet polytechnické dovednosti žáků

Rekonstrukce odborných učeben

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání zejména v přírodovědných oborech a pracovních činnostech. Odborné učebny fyziky a pracovních činností projdou celkovou modernizací, zvýší se úroveň vybavenosti nejmodernějšími výukovými pomůckami, zlepší se podmínky osvětlení na úroveň dnešních hygienických požadavků a dojde k nutným stavebním úpravám pro vytvoření komfortního prostředí pro výuku ...

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Cílem projektu je rozvoj dovedností v oblasti informatiky. Žáci pracují s robotickou stavebnicí, programují roboty na počítačích nebo tabletech.

Šablony 2

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky ZŠ

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Erasmus + - Stand up for your rights !

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Tvorba, implementace a testování didaktických materiálů