Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Publikováno: 21.9.2020 Autor(ka): Martin Lukaščík

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/ ) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

 

Prioritní osa: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita: 02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Specifický cíl: 02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

 

Žadatel projektu:

Statutární město Ústí nad Labem

 

Partneři projektu s finančním příspěvkem:

                Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace

                Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

                Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

                Člověk v tísni, o. p. s.

Realizace projektu:

                1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Rozpočet:         29 122 665,50 Kč

Dotace:             27 666 532,23 Kč

Spoluúčast:        1 456 133,27 Kč

O projektu:

                Projekt reaguje na současné potřeby města a vybraných škol, které souvisí se vzděláváním a rozvojem žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem (především z důvodů, že pocházejí z kulturně odlišného, případně socioekonomicky znevýhodněného prostředí - často se jedná navíc o kombinaci obou těchto faktorů).

Mezi základní faktory ovlivňující školní (ne)úspěch patří vliv rodičů (včetně odrazu jejich kulturního zázemí prostřednictvím hodnot a přístupu ke vzdělávání), pedagogů, nepedagogických pracovníků, ale i vnitřní nastavení každého žáka/žákyně. Všechny hlavní faktory ovlivňující školní (ne)úspěch mohou být ovlivněny kulturním prostředím a socioekonomickým statusem dítěte/rodiny, je proto nutné pracovat na odstranění možných bariér pro dítě, které mohou vznikat jak na straně rodiny (například podceňováním důležitosti vzdělávání), tak na straně pedagogů a školy (například podléháním kulturním stereotypům a potenciálním "nálepkováním" žáka).

Projekt posiluje personální, materiální a metodické kapacity a inovativním způsobem propojuje vybrané důležité aktéry na lokální úrovni (město, školy a neziskový sektor) společně s důrazem na podporu zapojení rodiny při spolupráci na eliminaci rizik školního neúspěchu žáka/žákyně. Synergickým působením tak usiluje o potlačení rizik školního neúspěchu na školách. Je orientován na realizaci podpůrných aktivit pro děti, včetně aktivního zapojení pedagogů a rodičů. Jednou z důležitých ambicí projektu je institucionální ukotvení výstupů a přístupů s cílem dosažení udržitelnosti i po skončení projektu.

Projekt zároveň navazuje na již zpracovaný dokument s názvem Lokální vzdělávací plán Ústí nad Labem, jenž vzešel z projektu PREVENT, do nějž bylo město Ústí nad Labem zapojeno jako partner. Cílem zmíněného projektu bylo zaměření se na prvotní příčiny předčasného opouštění vzdělávacího systému. V zájmu města je nadále pokračovat v dalším řešení problematiky segregace, diskriminace a jejím následkům prostřednictvím dalších aktivit.

 

Kontakt:

                Ing. Martina Kůstková

e-mail: martina.kustkova@mag-ul.cz

                Odbor strategického rozvoje - oddělení projektů a dotací

 

Odkazy :

1) Základní informace (PDF)

2) Logo, publicita

3) Dotazník pro ZŠ hodnocení v oblasti inkluze ZŠ) a karty účastníka

4) Pravidla pro žadatele a příjemnce (obecná i specifická), další část