Erasmus plus

Naše škola se po úspěšném podání žádosti zapojila do dvouletého projektu (2015 – 2017) "Postav se za svá práva!" v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerství. 

Popis projektu

Projekt byl založen na vzájemné spolupráci pěti partnerských škol z Francie, Finska, Španělska, Polska a České republiky. Hlavním smyslem projektu bylo rozšíření znalostí žáků o lidských právech, zlepšení povědomí o Evropské unii a osvojení si divadelní metody Divadlo Fórum. Dalším velice důležitým aspektem byl rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, jelikož společným komunikačním jazykem je angličtina.

Prvním z cílů projektu “Postav se za svá práva!” bylo informovat žáky nejen o celosvětovém vývoji lidských práv, ale i jejich vývoji v naší zemi.

Dalším cílem pak bylo využití metody Divadla Fórum k seznámení žáků s významem lidských práv a aplikace této metody při řešení každodenních konfliktů, při kterých dochází k porušování lidských práv. Pro využití metody Divadla Fórum je zapotřebí vytvořit a nacvičit hru s tématem porušování lidských práv, která bude v závěru projektu představena ostatním žákům a rodičům. V rámci projektu žáci také nastudují a graficky ztvární nejdůležitější mezníky vývoje lidských práv ve své zemi. Výstupem této činnosti je e-kniha.

Do dílčích projektů byly zapojeny celé 7. ročníky, někdy dokonce i celý 2. stupeň a také učitelé různých předmětů: angličtiny, občanské výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, českého jazyka a dějepisu.

Divadlo Fórum je divadelní metoda, která spojuje prvky divadla a improvizace s cílem poukázat na nějaký aktuální a reálný problém nebo konflikt (v případě našeho projektu se jedná o porušení lidských práv). Tato metoda má svá pravidla a umožňuje všem přítomným aktivně se podílet na příběhu. Příběh s určitým tématem je ztvárněn skupinkou herců a diváci se na vyzvání prostředníka mezi "jevištěm a hledištěm" mohou zapojit do pojmenování podstaty konfliktu (problému) a podílet se na hledání jeho řešení.

Vybraní žáci a žákyně z projektu Erasmus+ se zúčastnili výměny žáků v malém městě Saint Julien Chapteuil ve Francii, ve městě Klodzko v Polsku, dále pak ve Finsku a Španělsku.