Základní pravidla pro výuku žáků od 30.11.2020

Publikováno: 25.11.2020 Autor(ka): Radka Tíkalová

Základní pravidla pro výuku žáků od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 je postupně umožněn vstup žákům do budovy školy za předem stanovených podmínek.

Účast na prezenční i distanční výuce je povinná a bude probíhat podle platných nařízení i doporučení z MŠMT, KHS, zřizovatele a vedení školy.

Pro bezproblémový průběh vzdělávací aktivity je nutné dodržet tato základní bezpečnostní a hygienická pravidla:

  • Není povolen volný pohyb žáků na chodbách školy o přestávkách. Žáci tráví přestávku zásadně ve své třídě, pokud není určeno jinak. Přesun jednotlivých tříd nebo skupin do jiné učebny bude probíhat organizovaně podle pokynů vyučujících.
  • Zahájení a ukončení vyučovací hodiny si stanoví vždy příslušný vyučující v rámci obvyklého časového rozvrhu hodin (vyučovací hodina prezenční výuky je 45 min, vyučovací hodina distanční on-line synchronní výuky je 30 min).
  • Distanční výuka je povinná pro všechny žáky, při splnění příslušných podmínek (např. min 50% nepřítomnost žáků v dané třídě z důvodu onemocnění nebo nařízené karantény, plánované střídání tříd ve škole apod.). Pro distanční výuku bude využíván upravený rozvrh a zejména prostředí Office 365 (MS Teams).
  • Prezenční výuka je povinná pro všechny žáky a probíhá podle stanoveného rozvrhu. Předměty Tělesná výchova a Hudební výchova budou probíhat podle pokynů jednotlivých vyučujících v souladu s platným vládním nařízením. Po zahájení prezenční výuky v dané třídě nebo ročníku se budeme věnovat zejména opakování a prohloubení znalostí z minulého období. Postupně začneme probírat i nové učivo.
  • Do odvolání jsou zrušeny všechny zájmové školní útvary (kroužky) a mimoškolní aktivity (výlety, školy v přírodě apod.). Toto nařízení se nevztahuje na probíhající dlouhodobé projektové aktivity školy a speciální péči o žáky dané platnou legislativou
  • Výdej obědů ve školní jídelně bude probíhat ve zvýšeném bezpečnostním režimu. Časový harmonogram výdeje oběda se může průběžně měnit podle vývoje situace. Pro žáky na prezenční výuce je vyčleněn čas výdeje oběda od 11:45 do 14:00 hod. Pro případné zájemce ze strany žáků na distanční výuce je umožněn vstup do školy hlavním vchodem a výdej oběda je možný, pouze do jídlonosiče, v době od 13:00 do 13:30 hod.
  • Ve všech prostorách školy bude probíhat pravidelný úklid a intenzivní větrání. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zásady zvýšené osobní hygieny v budově školy (zejména mytí a dezinfekce rukou). Zakrytí úst a nosu je povinné pro všechny zaměstnance i žáky školy po celou dobu vzdělávacího procesu ve škole.
  • Pokud žák nebo zaměstnanec školy vykazuje některé ze známých příznaků respiračního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu apod.) nesmí vstoupit do budovy školy. Žákům i zaměstnancům školy může být kdykoliv namátkově změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
  • Žáci, zaměstnanci i zákonní zástupci žáků školy jsou povinni neprodleně oznámit na vedení školy případné uvalení karantény z důvodu výskytu onemocnění Covid-19.

Konkrétní podoba vzdělávání při prezenční i distanční výuce může být podle potřeby během školního roku 2020/2021 průběžně upravována.

V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2020

Mgr. Michal Ševcovic
ředitel školy