Zápis do 1.tříd 2023/2024

Publikováno: 9.2.2023 Autor(ka): Martin Lukaščík

Doporučujeme zápis za osobní přítomnosti 1 zákonného zástupce a dítěte ve škole dne 11. 4. 2023 v době od 13:00 do 18:00. Den otevřených dveří je 11. 4. 2023 v době zápisu a je možné si prohlédnout všechny prostory školy.

Je vhodné využít i rezervační systém pro zápis na určitou hodinu.

1) Výdej žádostí probíhá od 1. 3. 2023 do 11. 4. 2023.
2) Zápis může proběhnout i bez přítomnosti dítěte.
3) Osobně je možné vyřešit podání žádosti o přijetí i podání žádosti o odklad (pokud má rodič k dispozici doporučení od lékaře a od školského poradenského zařízení může rovněž přiložit k žádosti o odklad). 
4) V případě jakýchkoli nejasností se obraťte přímo na ředitele základní školy.
 

Žádný náhradní termín zápisu již nebude stanoven!

 

Základní kritérium pro přijímání žáků do 1. ročníku:

především spádová oblast školy

Z důvodu naplněné celkové kapacity školy můžeme přijmout  k 1. 9. 2023 maximálně 100 žáků. V případě vyššího počtu zájemců nad povolenou kapacitu školy bude přihlédnuto k doplňujícím informacím (případný sourozenec na škole, ověření bydliště v městském obvodu na základě předložení dalších dokumentů). V případě splnění daného kritéria u vyššího počtu žáků nad stanovenou kapacitu školy bude o konečném přijetí rozhodovat los.

 

S sebou k zápisu:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • žádost o přijetí(vydání žádostí probíhá od 1. 3. do 11. 4. 2023)
 1. lze vygenerovat individuálně na: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/
 2. je možné vygenerovat přímo v základní škole od 1. 3. 2023
 3. vyzvednout si na OŠSK Magistrátu města Ústí nad Labem

     Na žádosti o přijetí je třeba podpisu (souhlasu) obou zákonných zástupců dítěte.

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit současně v dohodnutém termínu:

 1. doporučující stanovisko školského poradenského zařízení
 2. doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

PORADNA PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

Co řeší rodiče ve vztahu ke škole nejčastěji? Nejčastější otázky, na něž odpovídáme, se týkají toho, na co má rodič právo, do čeho smí a nesmí mluvit, co si škola může a nemůže ve vztahu k dítěti dovolit. Abyste nám nemuseli psát, a přitom se školou dobře vycházeli, vybrali jsme pro Vás nejčastější otázky a odpovědi.

Mohu ovlivnit výběr třídního učitele, případně zařazení dítěte ke konkrétnímu učiteli?

Výběr učitelů i rozřazení žáků do tříd je plně v kompetenci vedení školy. Snahou většiny ředitelů je mít třídy a skupiny co nejvíce vyrovnané, a kritérií, která musejí zohlednit, je hodně. Můžete požádat o zařazení do konkrétní třídy nebo skupiny, ale respektujte rozhodnutí ředitele školy i v případě, že vám nevyhoví.

Co mám dělat, když nesouhlasím s přesazením dítěte ve třídě?

Zasedací pořádek ve třídě neupravuje žádný právní předpis a je na učiteli, aby rozhodl, kdo s kým bude sedět. Dobrý zasedací pořádek vytváří dobré sociální klima ve třídě. Máte-li výhrady, zkuste s třídním učitelem najít řešení přijatelné pro obě strany.

Proč učí každá škola podle jiných učebnic?

Škola si vytváří vlastní školní vzdělávací program a využívá ty učebnice, které nejlépe vyhovují jejímu pojetí výuky. Výstupy vzdělávání, tedy znalosti a dovednosti, které děti v rámci základního školství získají, by ale měly být na všech školách srovnatelné.

Dítěti nechutná jídlo ve školní jídelně. Mohou učitelé nebo kuchařky dítě do jídla nutit?

Nejdříve zjistěte, zda je jídlo opravdu špatné, nebo se dítě pouze brání jídlům, která nezná z domova. Je dobré postupovat ve shodě s ostatními rodiči. Není od věci, když učitelé nebo kuchařky pobídnou dítě k ochutnání nových jídel, ale násilné nucení dětí do jídla nepřichází v úvahu. Pokud se tak děje, promluvte si o důvodech s třídním učitelem či s vedoucí školní jídelny.

Mohu své nemocné dítě omluvit sám nebo potřebuji potvrzení od doktora?

Nepřítomnost dítěte omlouvá vždy jeho zákonný zástupce, a to do tří kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti (lze osobně, telefonicky nebo písemně). Potvrzení od lékaře smí škola vyžadovat jen v případě, kdy je nepřítomnost žáka delší než tři dny a škola k tomu má navíc nějaký zvláštní důvod.

Musím dítěti pomáhat s domácími úkoly?

Domácí úkoly by měly být zadávány přiměřeně ke schopnostem dětí tak, aby je doma zvládly splnit samostatně. Rodič by pak měl podpisem potvrdit, že dítě vypracovalo úkol v klidu doma. Pokud máte pocit, že je dítě domácími úkoly přetěžováno a dítě s nimi tráví nepřiměřené množství času, promluvte si o tom ve škole s příslušným učitelem.

Může škola dětem zakázat mobily a tablety?

Ano, může a pravidla jsou jasně popsána ve školním řádu. Mobily ve školách jsou velké téma a rodiče by se měli snažit v tomto směru vyjít vstříc. Pokud chcete, aby se dítě bavilo o přestávkách se spolužáky, tak mu mobil ani tablet do školy nedávejte.

Může škola omezit přístup rodičů i veřejnosti do školy?

Ano, může a závazná pravidla přístupu do školy v průběhu vyučování i jiných školních aktivit jsou jasně popsána ve školním řádu. Cílem je zajistit žákům i zaměstnancům klidné a bezpečné prostředí.

Jakou školu si rodiče pro své děti a zaměstnanci naší školy pro své žáky přejí?

 • Školu, ze které dítě odejde se sebeúctou a se zdravým sebevědomím.
 • Školu, která dítěti nevezme zvídavost a chuť vzdělávat se.
 • Školu, která děti podporuje v tom, co jim jde, a pomáhá jim najít svou cestu a talent.
 • Školu, kde jsou učitelé i ostatní zaměstnanci k dítěti laskaví a citliví a jsou pro něj vzorem.
 • Školu, kde se dítě naučí dobře navazovat kontakty a v dobrém slova smyslu se socializuje.
 • Školu, kde se dítě naučí respektovat své spolužáky i zaměstnance.
 • Školu, která respektuje individualitu každého dítěte.

A nakonec 4 zlatá pravidla pro komunikaci se školou:

 • O tom, kdo, koho, co a jak ve škole učí, rozhoduje ředitel školy. Rodiče by to měli vždy respektovat.
 • Zdvořilý dotaz nebo připomínka je základ nekonfliktní komunikace.
 • Je dobře, když rodič svému dítěti věří, ale měl by připustit i to, že se věci mohly stát jinak.
 • Pokud rodiče zásadně nesouhlasí se společně vytvořenými a domluvenými pravidly ve vzdělávacím procesu na naší škole, měli by si zvolit jinou základní školu, která bude lépe vyhovovat jejich přáním a představám.

zapis