Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
středa, 30 září 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Přijímací řízení na SŠ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


ŠKOLA

 1. Vydání zápisového lístku (zápisový lístek obdrží zákonní zástupci oproti podpisu)
 2. Potvrzení zadní strany „B“ přihlášky, (zákonní zástupci obdrží 2 přihlášky a vyplněnými a potvrzenými údaji na zadní straně oproti podpisu)

UCHAZEČ

1. Vyplnění a podání přihlášky řediteli střední školy (osobně nebo doporučeně poštou) obory s talentovou zkouškou do 30.listopadu, ostatní obory do 1.března. Uchazeč může do prvního kola podat 2 přihlášky (stejný termín konání přijímacích zkoušek není důvodem ke stanovení náhradního termínu, uchazeč je také zodpovědný za doložení všech potřebných dokladů, př. vyjádření poradenských zařízení PPP a SPC, diplomy ze soutěží, …) 

2. Odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve střední škole a na internetu do 3 dnů po termínu přijímací zkoušky, nejdříve 22.dubna, do vlastních rukou je doručováno pouze rozhodnutí o nepřijetí). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, na jeho místo bude přijatý jiný uchazeč. Uchazeč si může vzít zápisový lístek zpět pouze po úspěšném odvolání na druhé škole.

3. Odvolací řízení (lhůta pouze 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí o nepřijetí)

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE:

 • Navštívit dny otevřených dveří na vybraných školách.
 • Nenechat se zlákat na „pozlátko“, hledat informace o škole z různých zdrojů.

 

Při výběru školy zvážit:

 • možnost uplatnění na trhu práce
 • osobní zájmy dítěte (hlavně ty dlouhodobé)
 • reálné šance na přijetí
 • školní prospěch
 • soukromá nebo státní škola (školné,…)
 • kvalita výuky (výuka cizích jazyků, počítačová gramotnost,….)
 • sociální prostředí školy
 • možnost studovat na vysoké škole VŠ nebo vyšší odborné škole VOŠ
 • obecné schopnosti (samostatnost, talent, zručnost, jednání s lidmi,…) vlastnosti dítěte (pečlivost, trpělivost, spolehlivost, ukázněnost,..) zdravotní stav (alergie, vady zraku, řeči,….) typické znaky vybraného povolání, požadavky, nároky,… ekonomickou stránku (školné, jízdné, stravné, pomůcky, učebnice, internát…) vzdálenost a dostupnost školy

 

Jak úspěšně zvládnout přijímací zkoušky :

 • mít dostatek vědomostí a dovedností (nenechat si ujet vlak a začít včas)
 • zjistit verze přijímaček z minulých let
 • zjistit si formu zkoušky
 • zjistit si kolik a jaké části bude zkouška mít
 • zjistit kolik času budou uchazeči mít
 • Zjistit jaké bude bodování a hodnocení zkoušky

 

Užitečné webové adresy :